GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
[02 Ноември 2020]“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”

обявява втори прием и кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”
Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ:
Основна цел – подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането и развитието на селскостопански продукти на територията на Община Кирково и Община Златоград.
Специфични цели :
- подобряване дейността, икономическата ефективност и конкурентоспособност на хранително-преработвателните фирми и предприятия на територията на МИГ;
- по-добро използване на факторите за производство;
- въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
- подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
- постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз;
- подобряване опазването на околната среда;

Допустими кандидати:
1. земеделски стопани, които отговарят на следните условия:
- да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
- минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 2 000 евро.
2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2. (физически и юридически лица), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки или средни предприятия.

Допустими дейности:
1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци,
7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката или маркетинга на селскостопански продукти:
- мляко и млечни продукти, включително яйца от птици,
- месо и месни продукти;
- плодове и зеленчуци, включително гъби;
- пчелен мед и пчелни продукти
- зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
- растителни и животински масла и мазнини
- технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
- готови храни за селскостопански животни (фуражи);
- гроздова мъст, вино и оцет.
Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на територията на общините Кирково и Златоград.

Допустими разходи:
1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи,
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване,
3. закупуване на земя, необходими за изпълнение на проекта
4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, предназначени за производствени дейности
5. закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории,
7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза,
8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството;
9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 10.

Периоди за прием:
Начало на ВТОРИ прием: 02.11.2020 г.
Втори краен срок: 31.12.2020 година, 17:00 часа.

Бюджет на приема:
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ за приема - 101 220,00 лева

Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект, процент на финансиране:
Минимален размер на допустимите разходи 2 444,75 лева. Максимален размер на допустимите разходи – 195 580 лв
Процент на финансиране – от 50% до 90%, в зависимост от Категорията на кандидата и допустимите условия за увеличение.
№ Критерии по мярката Макс. брой точки
1 Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори (мляко и млечни продукти, етерично-маслени и медицински култури) - над 75% от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори 9
2 Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до 7 999,99 евро вкл. СПО 9
3 Проектът създава нови работни места:
От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т.
От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т.
7 и над 7 работни места – 8 т. 8
4 Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и/или иновации в преработвателната промишленост 7
5 Проекти на земеделски стопани до 40 години 7
6 Проекти на земеделски стопани жени 6
7 Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти 5
8 Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса 5
9 Проектът предлага ново за населеното място производство 4
Максимален брой точки 60
Минимален праг на преминаване: 20

Лица за контакт от МИГ Кирково - Златоград:
Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Юлия Бойчева, тел. 030714205, 0882 629 955
Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
- в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg
- на електронната страница на МИГ Кирково - Златоград на интернет адрес http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com
- в офисите на МИГ на адрес: гр.Златоград и в с. Кирково

Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.


Настоящата публикация е в рамките на Споразумение №50-41/27.04.2018 за изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ Кирково-Златоград, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” и Заповед № РД 09-495/25.05.2018 по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.


Новината е посетена: 75 пъти

Календар

«  Ноември  »

пн вт ср чт пт сб нд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Генерален план
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил