GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  НОВИНИ

МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД
[01 Септември 2020]


“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”обявява втори прием по процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ и кани желаещите да представят до 31.10.2020 г проектни предложения.Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:


Основна цел - повишаване конкурентоспособността на земеделието в Община Кирково и Община Златоград и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;Специфични цели:
 • насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

 • опазване на компонентите на околната среда;

 • спазване стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства;

 • насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;Очаквани резултати:


Финансирането и изпълнението на проекти по настоящата мярка да допринесе за цялостното подобряване на икономическата конкурентоспособност на общините, а по отношение на отделните стопанства - да подобрят физическата среда в земеделските стопанства, да осигурят съвременна техника за обработка на земята в стопанството, да развият своята конкурентоспособност.Допустими кандидати:


За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват лица с адрес и седалище на територията на МИГ, които към датата на подаване на проектното предложение са:1.Земеделски стопани с минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство 2 000 евро.2.Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020 г.3. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т.1и т.2.Допустими дейности: • Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;

 • Постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността

 • Подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;

 • Съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;

 • Машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;

 • Недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;

 • Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на територията на общините Кирково и Златоград.Допустими разходи:


I. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, включващи следните видове разходи за:1. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост,2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес,;3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;4. Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС,5. Закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;6. Разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС - за млади земеделски стопани,7. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;8. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район;9. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици.II. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ,III. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ, включващи: . Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти.Бюджет на приема:


Общ размер на безвъзмездната финансова помощ за приема: 359 156,50 лв

Размер на общите допустимите разходи за проект:


Финансови параметри и интензитетЗа кандидати с размер на стопанството (СПО) 8000 и над 8000 евро:Минимален размер на допустимите разходи - левовата равностойност на 20 000 евро.Максимален размер на допустимите разходи - левовата равностойност на 100 000 евро.Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, Процентът на финансиране може да бъде увеличен с до 20%.За кандидати с размер на стопанството (СПО) от 2 000 до 7 999,99 евро вкл.:Минимален размер на допустимите разходи - левовата равностойност на 1 250 евро.Максимален размер на допустимите разходи - левовата равностойност на 15 000 евро. Финансовата помощ е в размер до 60% от общия размер на доп. разходи; Процентът на финансиране може да бъде увеличен с до 20%.
Критерии за подбор и тежест:


КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР

Максимален брой точки

1

Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до 7 999.99 евро вкл СПО

15

2

Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство: сектор "Плодове и зеленчуи" или "Животновъдство" или "Етеричномаслени и медицински култури"

9

3

Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост в земеделските стопанства:

От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т.

От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т.

7 и над 7 работни места – 7 т.

7

4

Кандидатът е млад фермер (съгласно определението на ПРСР 2014 – 2020 г. – до 40 г.), които е получил подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства (малки стопанства) през периода 2007 – 2013 и периода 2014 - 2020 и не е получавал подпомагане по Програмата за инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1

6

5

Проекти на земеделски стопани жени

5

6

Проекти с инвестиции и дейности (над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта) от стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти

5

7

Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС

5

8

Собственикът и представляващият кандидата не са получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице в което участват.

4

9

Подпомагане на проекти в необлагодетелствани райони

4

ОБЩО

60

Период за прием:


Начало на втори прием: 01.09.2020 г. Втори краен срок: 31.10.2020 година, 17:00ч.

Лице за контакт от МИГ Кирково - Златоград:


Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Юлия Бойчева, тел. 0882 629 955

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:


- в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/f54bcb66-0597-4513-9c45-a7ab3b4efdcd
- в интернет страницата на МИГ Кирково – Златоград, раздел Прием на проекти http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com
- в офисите на МИГ в Златоград и Кирково;
Начин на подаване на проектните предложения:


Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, чрез Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.На ел. поща на МИГ ( mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg ), до 3 седмици преди крайния срок, т.е. до 10.10.2020, вкл, могат да бъдат отправяни въпроси по процедурата.


Новината е посетена: 121 пъти

Календар

«  Септември  »

пн вт ср чт пт сб нд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил