GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  РАЗДЕЛ: Търгове

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 22.12.2020 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот...
[18 Ноември 2020]


ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 22.12.2020 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1, ще се проведе публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 1, съгласно скица № 54/05.06.2020 г. по частичен кадастрален план на с. Страшимир, целият с площ 471 кв.м. (четиристотин седемдесет и един квадратни метра), ведно с изградената в имота двуетажна масивна сграда със застроена площ 181 кв.м. (сто осемдесет и един квадратни метра), по акт за частна общинска собственост № 1786/17.06.2020 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 316/22.06.2020 г., том ІІ, акт № 47, дело № 116/2020, имотна партида: 9920,9921 и акт № 1854/27.08.2020 г. за поправка на акт № 1786/17.06.2020 г. за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 472/28.08.2020 г., том ІІ, акт № 176, дело № 206/2020, имотна партида: 9920,9921. Границите на ПИ № 1 по частичен кадастрален план на с. Страшимир, са: на изток – улица; на запад – улица; на север – улица и на юг – имот с ползвател Реджеп Хасанов Керминов, при следните тръжни условия:
1. Публично оповестеният търг с явно наддаване да се проведе при началната тръжна цена на поземлен имот № 1, съгласно скица № 54/05.06.2020 г. по частичен кадастрален план на с. Страшимир, целият с площ 471 кв.м. (четиристотин седемдесет и един квадратни метра), ведно с изградената в имота двуетажна масивна сграда със застроена площ 181 кв.м. (сто осемдесет и един квадратни метра), в размер на 16 755 лв. (шестнадесет хиляди седемстотин петдесет и пет лева), като:
- Началната тръжна цена на поземлен имот № 1, съгласно скица № 54/05.06.2020 г. по частичен кадастрален план на с. Страшимир, целият с площ 471 кв.м. (четиристотин седемдесет и един квадратни метра), е в размер на 2 355,00 лв. (две хиляди триста петдесет и пет лева). Върху достигнатата тръжна цена ще се начислява ДДС.
- Началната тръжна цена на двуетажна масивна сграда със застроена площ 181 кв.м. (сто осемдесет и един квадратни метра), е в размер на 14 400 лв. (четиринадесет хиляди и четиристотин лева). Върху достигнатата тръжна цена не се начислява ДДС.
2. Депозит за участие в търга в размер на 1 676,00 лв. (хиляда шестстотин седемдесет и шест лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа до 21.12.2020 г.
3. Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа до 21.12.2020 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
4. Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 21.12.2020 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД


Календар

«  Ноември  »

пн вт ср чт пт сб нд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Генерален план
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил