GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  РАЗДЕЛ: Конкурси

Във връзка със Заповед № 282/23.07.2020 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № З 127/30.06.2020 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за учредяване, безсрочно и възмездно, право на строеж, за изграждане на двуетажна сграда за Дентален център...
[30 Септември 2020]


ЗАПОВЕД
№ 376/28.09.2020 г.

Във връзка със Заповед № 282/23.07.2020 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № З 127/30.06.2020 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за учредяване, безсрочно и възмездно, право на строеж, за изграждане на двуетажна сграда за Дентален център, в поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 31111.35.778 по КК на гр. Златоград, целият с площ 603 кв. м., за който се отрежда УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1671/11.12.2019 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 791/16.12.2019 г., том ІІІ-133, партида 9547, при следните граници на имота: ПИ с идентификатор 31111.35.370; ПИ с идентификатор 31111.35.758; ПИ с идентификатор 31111.35.759 и ПИ с идентификатор 31111.35.212; въз основа на Доклад от 23.09.2020 г.; Протокол № 1 от 16.09.2020 г. и Протокол № 2 от 18.09.2020 г. на Комисията, назначена със същата Заповед, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 37, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

ОПРЕДЕЛЯМ: “ПРОМЕТЕЙ ОЙЛ” ЕООД, ЕИК ******** , със седалище и адрес на управление: обл. ********, общ. ********, гр. ********, ул. ******** № ***, представлявано от Александър ******** Ефимов, ЕГН: ********, притежаващ лична карта № ********, издадена на ******** от МВР – ********, за спечелило конкурса за учредяване, безсрочно и възмездно, право на строеж, за изграждане на двуетажна сграда за Дентален център със застроена площ 258 кв.м. и разгъната застроена площ 536,75 кв.м., в поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 31111.35.778 по КК на гр. Златоград, целият с площ 603 кв. м., за който се отрежда УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1671/11.12.2019 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 791/16.12.2019 г., том ІІІ-133, партида 9547, при следните граници на имота: ПИ с идентификатор 31111.35.370; ПИ с идентификатор 31111.35.758; ПИ с идентификатор 31111.35.759 и ПИ с идентификатор 31111.35.212, съгласно идеен проект, представен от СУПЕРФИЦИАРА с предложението му за участие в конкурса.
І. Конкурсът е спечелен при следните офертни условия:
1. Цената на отстъпеното право на строеж върху общински имот за изграждане на двуетажна сграда за Дентален център със застроена площ 258 кв.м. и разгъната застроена площ 536,75 кв.м., в ПИ с идентификатор 31111.35.778 по КК на гр. Златоград, целият с площ 603 кв. м., за който се отрежда УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, е размер на 52 031,00 лв. (петдесет и две хиляди тридесет и един лев).
2. Задължения на СУПЕРФИЦИАРА:
2.1. Да изгради двуетажна сграда за Дентален център със застроена площ 258 кв.м. и разгъната застроена площ 536,75 кв.м.в ПИ с идентификатор 31111.35.778 по КК на гр. Златоград, целият с площ 603 кв. м., за който се отрежда УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, съответстваща на предложения с офертата за участие в конкурса идеен проект и съгласно линеен график за изпълнение на СМР на сградата.
2.2. Да извърши инвестиции около сграда на Дентален център, в ПИ с идентификатор 31111.35.778 по КК на гр. Златоград, целият с площ 603 кв. м., за който се отрежда УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, в размер на 32 000,00 лв. (тридесет и две хиляди лева), без включен ДДС.
Инвестициите да бъдат реализирани чрез извършване на:
Вертикална планировка на УПИ, съгласно одобрен проект, включващ направа на: паркоместа, тротоари, зелени площи, парково осветление и ограда и в срок до датата на въвеждане в експлоатация на обекта.
2.3. Да разкрие 11 (единадесет) бр. нови работни места.
2.4. Да запази предназначението и отреждането на урегулирания поземлен имот - УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, за срок от 50 години, след въвеждането на сградата в експлоатация.
2.5. Да не прехвърли правото на собственост на изградения обект, предмет на конкурса, за срок от 50 години, след въвеждането му в експлоатация.
ІІ. СУПЕРФИЦИАРЪТ следва да заплати на Община Златоград, както следва:
1. Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 3 % от стойността на за отстъпване право на строеж, в размер на 1 560,93 лв. (хиляда петстотин и шестдесет лева и деветдесет и три стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 312,19 лв. (триста и дванадесет лева и деветнадесет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
2. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
3. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за покупко-продажба в размер на 52,03 лв. (петдесет и два лева и три), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 10,41 лв. (десет лева и четиридесет и една стотинка), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
4. Такса на основание Приложение № 1, V., т. 2. „Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти” – 50,00 лв. (петдесет лева) от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград.
ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в конкурса, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІV. След влизането в сила на заповедта, същата да се връчи на спечелилия конкурса участник, на дирекция АПО, ОС и З и на дирекция ФСД, Б, ЧР и МДТ, за сведение и изпълнение.
V. Сумите по т. І и т. ІІ на настоящата заповед да се внесат от СУПЕРФИЦИАРА, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязла в сила заповед, с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД - клон Смолян, офис Златоград:
1). Приходи от отстъпване право на строеж: вид плащане: 445900.
2). 3 % местен данък, с вкл. ДДС: вид плащане: 442500.
3). Оценка на лицензиран оценител, с вкл. ДДС: вид плащане: 448007.
4). Вписване на договор за отстъпено право на строеж, с вкл. ДДС: вид плащане:
448007.
5) Такса „Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти”: вид плащане: 448007.
Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчването на влязла в сила заповед, счита се, че СУПЕРФИЦИАРЪТ се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград


Календар

«  Октомври  »

пн вт ср чт пт сб нд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Генерален план
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил