GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  РАЗДЕЛ: Конкурси

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 16.09.2020 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен конкурс, за учредяване, безсрочно и възмездно, право на строеж, за изграждане на двуетажна сграда за Дентален център, в имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 31111.35.778 по КК на гр. Златоград, целият с площ 603 кв. м., за който се отрежда УПИ ІХ – За дентален център...
[24 Юли 2020]


ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 16.09.2020 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен конкурс, за учредяване, безсрочно и възмездно, право на строеж, за изграждане на двуетажна сграда за Дентален център, в имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 31111.35.778 по КК на гр. Златоград, целият с площ 603 кв. м., за който се отрежда УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1671/11.12.2019 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 791/16.12.2019 г., том ІІІ-133, партида 9547, при следните граници на имота: ПИ с идентификатор 31111.35.370; ПИ с идентификатор 31111.35.758; ПИ с идентификатор 31111.35.759 и ПИ с идентификатор 31111.35.212.
Конкурсът ще се проведе при следните конкурсни условия:
1). Началната конкурсна цена на правото на строеж – 52 030,00 лв. (петдесет и две хиляди и тридесет лева), без вкл. ДДС.
2). Кандидатът да представи изработен идеен проект за изграждане на сграда за Дентален център, който да отговаря на изискванията, посочени в конкурсните условия.
3). Офертата на кандидата да съдържа предложение за инвестиции около сградата на Дентален център, в ПИ с идентификатор 31111.35.778 по КК на гр. Златоград, целият с площ 603 кв. м., за който се отрежда УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, като благоустрояване, озеленяване и др.
4). Офертата на кандидата да съдържа предложение за разкриване на работни места.
5). Кандидатът да поеме задължение за запазване на предназначението и отреждането на урегулирания поземлен имот - УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, както и за не прехвърляне правото на собственост на изградения обект, предмет на конкурса, за срок от 50 години, след въвеждането му в експлоатация.
Мястото за провеждане на конкурса – заседателната зала на Общински съвет - Златоград в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
Депозитът за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна цена: 5 203,00 лв. (пет хиляди двеста и три лева).
Място и срок за внасяне на депозита - касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 15.09.2020 г.
Оглед на обекта – предмет на конкурса, може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестен конкурс, след закупена конкурсна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
Не се допускат до участие в конкурса физически и юридически лица, които:
- Не са представили някои от задължителните документи за участие в процедурата или те са нередовни.
- Не са закупили конкурсна документация в предвидения срок.
- Не са внесли в предвидения срок и на място, посочено в т. ІІІ от настоящата заповед, определения депозит.
- Не отговарят на други условия, предвидени в нормативния акт, заповедта на Кмета на Община Златоград за откриване на процедура публично оповестен конкурс и конкурсната документация към нея.
VІ. Кандидатите предоставят следните документи:
1) Предложение от кандидата за участие в конкурса;
2) Документ за внесен депозит – оригинал;
3) Документ за закупена конкурсна документация - оригинал;
4) Копие от документ за самоличност;
5) Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
6) Декларация за запазване на предназначението на обекта и отреждането на недвижимия имот, предмет на конкурса – по образец;
7) Декларация за поемане на задължение от суперфициара- по образец;
8) Декларация за извършен оглед на обекта - по образец;
9) Декларация за запознаване с конкурсната документация - по образец;
10) Оферта, поставена в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Оферта».
Офертата се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Оферта» и съдържа следното:
1) Представяне на кандидата.
2) Офертна цена на отстъпеното право на строеж.
3) Идеен проект за изграждане на сградата за Дентален център в ПИ с идентификатор 31111.35.778 по КК на гр. Златоград, целият с площ 603 кв. м., за който се отрежда УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград
4) Предложение за инвестиции около сградата на Дентален център, в ПИ с идентификатор 31111.35.778 по КК на гр. Златоград, целият с площ 603 кв. м., за който се отрежда УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, като благоустрояване, озеленяване и др., остойностено в лева.
5) Предложение за разкриване на нови работни места.
6). Поемане на задължението за запазване предназначението и отреждането на урегулирания поземлен имот - УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, както и за не прехвърляне правото на собственост на изградения обект, предмет на конкурса, за срок от 50 години, след въвеждането му в експлоатация.
Предложенията за участие в конкурса се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното название на обекта на конкурса, наименованието и адреса на подателя.
Срок за закупуване на конкурсна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 15.09.2020 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Цената на документацията в размер на 50,00 (петдесет лева), без вкл. ДДС.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 - дирекция „Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД


Календар

«  Октомври  »

пн вт ср чт пт сб нд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Генерален план
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил