GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  РАЗДЕЛ: Търгове

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 11.08.2020 г. в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1, ще се проведат повторни публично оповестени търгове с явно наддаване
[07 Юли 2020]


ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 11.08.2020 г. в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1, ще се проведат повторни публично оповестени търгове с явно наддаване, както следва:
1. За продажба на общински недвижим имот: обособен обект апартамент 1 със застроена площ 56,50 кв.м., съдържащ: самостоятелен вход, входно антре, кухня-всекидневна, спалня, баня с тоалетна и килер, находящ се на І-ви етаж от 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, кв. 48 по ПУП на с. Ерма река, по акт за частна общинска собственост № 1613/21.03.2019 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 214/26.03.2019 г., том І-149, партида 8801. Съседи: на север – фасада; на изток – апартамент 2; на юг – фасада и на запад – фасада, при следните тръжни условия:
1.1. Начална тръжна цена на обособен обект апартамент 1 със застроена площ 56,50 кв.м., съдържащ: самостоятелен вход, входно антре, кухня-всекидневна, спалня, баня с тоалетна и килер, находящ се на І-ви етаж от 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, кв. 48 по ПУП на с. Ерма река, в размер на 4 440,00 лв. (четири хиляди четиристотин и четиридесет лева). Върху достигнатата тръжна цена няма да се начислява ДДС.
1.2. Търгът да се проведе на 11.08.2020 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1.
1.3. Депозит за участие в търга в размер на 444,00 лв. (четиристотин четиридесет и четири лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 10.08.2020 г.
1.4. Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа до 10.08.2020 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
1.5. Срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит за участие в търга и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 10.08.2020г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
1.6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
1.7. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
2. За продажба на общински недвижим имот: обособен обект на две нива – апартамент 2 със застроена площ 53,50 кв.м. на ниво І-ви етаж и съдържащ: подход с вътрешна дървена стълба от етаж ІІ-ри, антре и две стаи и застроена площ 33,50 кв.м. на ниво ІІ-ри етаж и съдържащ: самостоятелен вход, входно антре, кухня с всекидневна, стълбищен коридор с вътрешна дървена стълба към етаж І-ви и баня с тоалетна, с обща площ на апартамента 87,00 кв.м., находящ се в 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, кв. 48 по ПУП на с. Ерма река, по акт за частна общинска собственост № 1614/21.03.2019 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 215/26.03.2019 г., том І-150, партида 8802. Съседи: на ниво І-ви етаж: на север – фасада; на изток – апартамент на н-ци на Александър Сариев; на юг – фасада и на запад – апартамент 1; на ниво ІІ-ри етаж: на север – фасада; на изток – апартамент на Румяна Йосифова; на юг – фасада и на запад – апартамент 3, при следните тръжни условия:
2.1. Начална тръжна цена на обособен обект на две нива – апартамент 2 със застроена площ 53,50 кв.м. на ниво І-ви етаж и съдържащ: подход с вътрешна дървена стълба от етаж ІІ-ри, антре и две стаи и застроена площ 33,50 кв.м. на ниво ІІ-ри етаж и съдържащ: самостоятелен вход, входно антре, кухня с всекидневна, стълбищен коридор с вътрешна дървена стълба към етаж І-ви и баня с тоалетна, с обща площ на апартамента 87,00 кв.м., находящ се в 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, кв. 48 по ПУП на с. Ерма река, в размер на 6 800,00 лв. (шест хиляди и осемстотин лева). Върху достигнатата тръжна цена няма да се начислява ДДС.
2.2. Търгът да се проведе на 11.08.2020 г. от 10,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1.
2.3. Депозит за участие в търга в размер на 680,00 лв. (шестстотин и осемдесет лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 10.08.2020 г.
2.4. Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа до 10.08.2020 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
2.5. Срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит за участие в търга и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 10.08.2020г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
2.6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
2.7. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
3. За продажба на общински недвижим имот: обособен обект апартамент 3 със застроена площ 61,00 кв.м., съдържащ: самостоятелен вход, входно антре, кухня-всекидневна, две спални, баня с тоалетна и килер, находящ се на ІІ-ри етаж от 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, кв. 48 по ПУП на с. Ерма река, по акт за частна общинска собственост № 1615/21.03.2019 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 216/26.03.2019 г., том І-151, партида 8803. Съседи: на север – фасада; на изток – апартамент 2; на юг – фасада и на запад – фасада, при следните тръжни условия:
3.1. Начална тръжна цена на обособен обект апартамент 3 със застроена площ 61,00 кв.м., съдържащ: самостоятелен вход, входно антре, кухня-всекидневна, две спални, баня с тоалетна и килер, находящ се на ІІ-ри етаж от 2 МЖ – двуетажен жилищен блок, построен в УПИ ХІV-41, кв. 48 по ПУП на с. Ерма река, в размер на 4 780,00 лв. (четири хиляди седемстотин и осемдесет лева). Върху достигнатата тръжна цена няма да се начислява ДДС.
3.2. Търгът да се проведе на 11.08.2020 г. от 11,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1.
3.3. Депозит за участие в търга в размер на 478,00 лв. (четиристотин седемдесет и осем лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 10.08.2020г.
3.4. Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа до 10.08.2020 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
3.5. Срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит за участие в търга и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 10.08.2020г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
3.6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
3.7. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД


Календар

«  Октомври  »

пн вт ср чт пт сб нд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Генерален план
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил