GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  РАЗДЕЛ: Обяви

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД гр. ЗЛАТОГРАД на основание чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 90 от КТ и Заповед № 21 / 09.03.2020г. на Управителя на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр.Златоград О Б Я В Я В А: КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА «НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ”
[16 Март 2020]


МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД  гр. ЗЛАТОГРАД на основание чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 90 от КТ и Заповед № 21 / 09.03.2020г. на Управителя  на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр.Златоград

О Б Я В Я В А:

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА «НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ” ПРИ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД  гр. ЗЛАТОГРАД НА СЛЕДНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

1. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ;

2. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ;

3. ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ;

4. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ;

5. ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ;

6. ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА;

7. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ .


КОНКУРСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

І. ВИД НА КОНКУРСА   

1 Външен (открит)  конкурс - с участие на кандидати, които работят в дружеството, както и на кандидати, които не работят в дружеството.

ІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

1. Защита на идеен проект на тема: "РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ОТДЕЛЕНИЕТО В УСЛОВИЯТА НА НАРАСТВАЩА КОНКУРЕНЦИЯ И ОГРАНИЧЕН ФИНАНСОВ И ЧОВЕШКИ РЕСУРС";

2. Индивидуално събеседване с кандидатите.


ІІІ. ОЦЕНЯВАНЕ:

1. Оценяването ще се извърши на база бал, получен от удвоената оценка от писмената разработка + оценката от събеседването

2. Кандидат, който получи средна оценка от членовете на комисията на писмения идеен проект по-ниска от мн. добър 4,50 не се допуска до индивидуално събеседване и се счита за НЕИЗДЪРЖАЛ конкурса;

3. Кандидат, който получи средна обща оценка от членовете на комисията от защитата на идейния проект и индивидуалното събеседване по-ниска от мн. добър 4,50 се счита за НЕИЗДЪРЖАЛ конкурса;

 ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър по медицина”;

2. Да имат придобита специалност, съответстваща на профила на отделението;

3. Да имат минимум 5 /пет/ години общ медицински стаж като лекар;

4. Да декларират, че ако спечелят конкурса, няма да работят в друго конкурентно на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград лечебно заведение за болнична помощ до изтичане на договора.

5. Да не са осъждани с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Заявление по образец за участие в конкурса;

2. Автобиография;

3. Мотивационно писмо;

4. Копие от Диплом за завършено висше медицинско образование;

5. Копие от Диплом за съответната специалност;

6. Сертификати;

7. Удостоверение за членство в съсловните лекарски организации;

8. Удостоверение за общ медицински стаж;

9. Декларация по образец за неизвършване на конкурентна дейност;

10. Свидетелство за съдимост;

11. Медицинско свидетелство

12. Документи за допълнителни квалификации за длъжността /те ще се считат за предимство при равни други условия./

13. Писмен идеен проект по зададената тема до 10 /десет/ страници /А4/ в 3 еднообразни екземпляра, запечатан в отделен плик с надпис "ПИСМЕН ПРОЕКТ". 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В ОБЩ ЗАПЕЧАТАН ПЛИК, НАДПИСАН С ИМЕТО НА КАНДИДАТА И ОТДЕЛЕНИЕТО, ЗА КОЕТО КАНДИДАТСТВА, ВЕДНО С ОТДЕЛЕН ВЪТРЕШЕН ПЛИК, СЪДЪРЖАЩ ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ, НАДПИСАН ПО СЪЩИЯ НАЧИН И С НАДПИС “ПИСМЕН ПРОЕКТ”.

VІ. НА КАНДИДАТИТЕ ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ:

1. Длъжностна характеристика за конкретната длъжност;

2. Структура, численост и щатно разписание на персонала на съответното отделение за което кандидатстват;

3. Статистически данни, свързани с дейността на отделението;

4. Икономически показатели по пера за предходната финансова година.

VІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите се подават в срок до 16.00 часа на 13.04.2020г. включително в отдел “Административен” на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград, ул. “Хан Аспарух”  № 21, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа.

Конкурсът ще се проведе на  28.04.2020 г. от 10.00 часа в кабинета на Управителя  на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград, находящ се на адрес гр.Златоград, ул. “Хан Аспарух”  № 21, по предварително обявен график за отделните отделения.

    

За справки и допълнителна информация: тел. 03071 /  20-21


 Д-р Людмил Личев,

Управител на МБАЛ „проф. д-р Асен Шопов” ЕООД


Календар

«  Юли  »

пн вт ср чт пт сб нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил